Algemene voorwaarden

Artikel 1 - ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle opdrachten van de opdrachtgever aan Schadehulp, alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding van of in verband met de opdrachten mocht voordoen.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van Schadehulp, dient daaronder mede te worden verstaan: Schadehulp Direct of Schadehulp Contra-Expertise.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van "de opdrachtgever", zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

Artikel 2 - OPDRACHT

 1. Tenzij bij de opdrachtverstrekking uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen omvat de opdracht steeds:
 • Verzorging van de administratieve afhandeling van de schadegebeurtenis door Schadehulp.
 • Ondersteuning en hulp bij de afwikkeling van de schadegebeurtenis door Schadehulp.

Artikel 3 - OPDRACHTVERSTREKKING

 1. Opdrachten kunnen worden verstrekt door de opdrachtgever (gedupeerde) zelf, maar ook door diens gemachtigden of belangenbehartiger (bijvoorbeeld zijn assurantietussenpersonen, accountants of schadeherstelbedrijven).

Artikel 4 - VERPLICHTINGEN VAN SCHADEHULP

 1. Schadehulp zal de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals van hem als onpartijdig schaderegelaar mag worden verwacht.

Artikel 5 - GEASSUMEERDE DESKUNDIGEN

Indien en voor zover Schadehulp dat nodig acht voor een uitvoering van de opdracht, zal hij zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, binnen het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Schadehulp in naam van de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door één of meer geassumeerde deskundigen. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 - GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Bij of zo spoedig mogelijk na het verlenen van de opdracht verstrekt de opdrachtgever aan Schadehulp al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van zijn taak.
 2. Schadehulp draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 7 - TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

 1. Ingeval van tussentijds beëindiging door de opdrachtgever zal de opdrachtgever aan Schadehulp en een eventueel ingeschakeld geassumeerde deskundigen de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden vergoeden.
 2. Ingeval van tussentijds beëindiging door Schadehulp ontvangt de opdrachtgever van Schadehulp en de eventueel ingeschakeld geassumeerde deskundigen de reeds betaalde kosten niet terug. De reeds gemaakte maar nog niet gefactureerde kosten van een eventueel ingeschakeld geassumeerde deskundigen worden nog bij de opdrachtgever in rekening gebracht en door opdrachtgever vergoed. De reeds gemaakte maar nog niet gefactureerde kosten van Schadehulp worden na beëindiging niet meer bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 - RAPPORT - TUSSENTIJDSE INFORMATIE

 1. Opdrachtgever ontvangt van Schadehulp na het aanvaarden van de opdracht een login code waarmee via de website van Schadehulp de opdrachtgever de mogelijkheid heeft de gehele afhandeling van de schade transparant en stap voor stap te volgen.
 2. Telkens wanneer de situatie wijzigt ontvangt, indien de opdrachtgever zijn e-mail adres aan Schadehulp heeft doorgegeven, de opdrachtgever een e-mail bericht van de statuswijzigingen.
 3. De opdrachtgever zal alle informatie, die hij ter zake van Schadehulp zal ontvangen, als vertrouwelijk behandelen en daarvan bij of jegens derden geen gebruik maken zonder voorafgaand overleg en verkregen schriftelijke goedkeuring van Schadehulp.

Artikel 9 - BEËINDIGING

 1. De werkzaamheden van Schadehulp eindigen zodra de gemelde schadegebeurtenis, naar het oordeel van Schadehulp, de eindstatus heeft bereikt.
 2. De eindstatus is bereikt zodra:
 • de schadepenningen door de verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij geheel of gedeeltelijk zijn betaald.
 • de schade door de verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij op basis van de polisvoorwaarden geheel of gedeeltelijk is afgewezen.
 • de aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij is afgewezen en er naar het oordeel van Schadehulp geen verhaalsmogelijkheden meer zijn.
 • de aansprakelijkheid door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of tegenpartij is afgewezen en er naar het oordeel van Schadehulp, zonder juridische stappen verdere behandeling niet meer mogelijk is.
 • de door de opdrachtgever aangeleverde stukken na het oordeel van Schadehulp niet correct, juist en/of overeenkomend met de waarheid zijn.

Artikel 10 - BEWAARPLICHT
 1. Schadehulp zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht elektronisch archiveren en minimaal één jaar na de sluitingsdatum bewaren. Opdrachtgever kan, indien hij schadehulp hierom schriftelijk verzoekt, tegen kostprijs op papier een kopie van het gehele dossier ontvangen.

Artikel 11 - FACTUUR

Behoudens de per iDeal betaalde behandelkosten zullen, zonder vooraf verkregen toestemming, geen verdere behandelkosten in rekening worden gebracht. Indien noodzakelijk en na vooraf verkregen schriftelijke toestemming kunnen eventuele aanvullende (behandel) kosten door Schadehulp middels een factuur aan de opdrachtgever worden aangeboden. De betaaltermijn bedraagt 8 werkdagen. De opdrachtgever zal zorgdragen voor betaling van de factuur binnen dit termijn.

Artikel 12 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het doel van onze werkzaamheden is u te helpen bij de afwikkeling van uw schadegebeurtenis. Dit impliceert niet dat de door de opdrachtgever geleden schade ten allen tijde succesvol kan worden afgehandeld of kan worden verhaald op de verzekeringsmaatschappij, danwel op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of de tegenpartij zelf. Een en ander is sterk afhankelijk van de schadegebeurtenis en de door de opdrachtgever afgesloten verzekeringspolissen. Schadehulp heeft een inspanningsverplichting en zal naar best weten en kunnen de door de opdrachtgever geleden schade behandelen. Schadehulp aanvaard geen aansprakelijkheid indien schades niet of niet volledig door de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever, danwel door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of de tegenpartij zelf worden vergoed. De opdrachtgever vrijwaart Schadehulp dan ook van dergelijke claims.
 2. Schadehulp heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten bij ASR Schadeverzekeringen onder polisnummer 34289606.
 3. De opdrachtgever erkent dat hij voorafgaande aan het verstrekken van de opdracht kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Schadehulp en deze heeft geaccepteerd door middel van het aangeven van een vink op het elektronisch schadeformulier en het nadien verplicht afgeven van de beveiligingscode bij de melding van de schade.
 4. De opdrachtgever kan Schadehulp voor maximaal de onder bovengenoemde aansprakelijkheidspolis geboden polisdekking aansprakelijk stellen en vrijwaart Schadehulp voor alle andere of hogere claims die niet onder deze polisdekking vallen, danwel claims die de maximeringen in deze polis te boven gaan.
 5. Voor de gevolgen van fouten, voor zover die zijn toe te rekenen aan een in overleg met de opdrachtgever geassumeerde deskundige, kan Schadehulp niet aansprakelijk worden gesteld en vrijwaard de opdrachtgever Schadehulp daarvan.

Artikel 13 - TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden zijn uitsluitend het Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 14 - ARBITRAGE-CLAUSULE

In geval van een geschil tussen partijen over de opdracht en/of de uitvoering daarvan die niet in der minne tot oplossing kunnen wordt gebracht, zal het geschil met uitsluiting van de gewone rechter aan arbitrage worden onderworpen volgens de regels van de:

Stichting Nederlands Arbitrage Instituut
Postbus 190
3000 AD ROTTERDAM
Telefoon: 010-4042200